การเตรียมตัวทำเอกสารเรื่องวีซ่า

1. ATAS Certificate

สำหรับนักเรียนในบางหลักสูตร (หลักสตูรวิศวกรรมศาสตร์) จะต้องใช้ ATAS Certificate เพ่ือ ใช้ประกอบการย่นืขอวีซ่า ซ่ึงจะใช้เวลาในการขอนุมัติ ATAS โดยประมาณ 20 วัน 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ATAS https://www.gov.uk/guidance/academic-technology-approval-scheme 

2. IOM

ขั้นตอนในการตรวจ IOM

1. ทำ Online registration ผ่านเว็ปไซต์ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp
2. เดินทางไปที่ อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 ถนนสีลม บางรัก กรงเทพฯ
3. ทำการลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ IOM
4. ทางเจ้าหน้าที่จะให้เอกสารมากรอกและรอเรียกตามคิว
5 .เลือกโรงพยาบาลที่จะไปตรวจมี 2 โรงพยาบาลให้เลือก พญาไท 2 และ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
6. ไปตรวจสุขภาพตามโรงพยาบาลทเลือกไว้
7 .รอรับฟิลม์ X-Ray (ห้ามแกะซองออกเด็ดขาดเพราะจะทำให้ฟิลม์เสียและใช้ไม่ได้)
8. นำฟิลม์ X-Ray กลับมาที่ IOM ให้เจ้าหน้าที่และรอคุณหมอตรวจดฟิลม์เอกซ์เรย์

เอกสารสำหรับ IOM

◽ Passport ตัวจริง
◽ บัตรประชาชาชบพร้อมสำเนา 1 ชุด
◽ รูปหน้าตรงขนาด 45 x 35 mm
◽ ค่าใช้จ่ายในการตรวจ 3,300 บาท
◽ หนังสือรับรองการตั้งครรภ์

3. Visa Processing

1. เตรียมเอกสารสำหรับทำวีซ่า
2. กรอกข้อมูล Online พร้อม ทั้งชำระค่า Healthcare Surcharge ที่เวบเดียวกัน
3. นัดวันสัมภาษณ์ทำวีซ่าใน Website พร้อมชำระเงินผ่านบัตรเครดิต
4. ตรวจเช็คเอกสารสำหรับทำวีซ่า WIN by Westminster International
5. สัมภาษณ์วีซ่ากับทางสถานทูตอังกฤษ
เอกสารสำหรับการทำวีซ่า

– Passport (และCopy)
– CAS (Confirmation Acceptance or Studies )
– หนังสือตอบรับจากมหาวิทยาลัย(Course Offer)
– หลักฐานการชำระเงินค่าเรียน
– ใบตรวจวัณโรคจาก IOM
– คะแนน IELTS
– Transcript
– ปริญญาจบการศึกษา
– หนังสือรับรองผลทางการเงิน**
– หลักฐานทางการเงิน : Bank statement and Bank guarantee
– ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เอกสารสำหรับทำ Bank Guarantee ประกอบไปด้วย
– ชื่อเจ้าของบัญชี ถ้าเป็นบัญชีของผู้ปกครองต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

– สูติบัตรฉบับจริงและแปลพร้อมตราประทับ
– จดหมาย Financial Support (Sponsor Consent Letter)
– สำเนาบัตรประชาชน
– ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

เพิ่มเพื่อน

เลือกเบอร์โทรสาขา

กดเลือกสาขาที่ต้องการระบบจะโทรออกอัตโนมัติ

กรุงเทพ: 026617495 - 96 เชียงใหม่: 052-010-073